Διαμεσολάβηση

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη (με τη συμμετοχή του δικηγόρους τους), με τη βοήθεια και συνδρομή του Διαμεσολαβητή, ενός τρίτου προς τα μέρη ουδέτερου προσώπου, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη. Ο θεσμός αυτός εισήχθη στην Ελλάδα με το Ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ.

Πρόκειται για μία διαδικασία που ταιριάζει στην ανθρώπινη φύση και, με διάφορες παραλλαγές, έχει μακρά παράδοση. Άλλωστε, η συμβιβαστική επίλυση και η διαιτησία συνυπάρχουν στην Ελλάδα αρμονικά και συμπληρωματικά εδώ και αιώνες. Τα μέρη επιλέγουν εκούσια τη διαμεσολάβηση και μπορούν οποτεδήποτε να φύγουν από τη διαδικασία. Σε περίπτωση πάντως που επιτευχθεί συμφωνία, αυτή μπορεί να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο.

Το γραφείο μας, πιστεύοντας στις δυνατότητες των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών (ήδη αναμένεται η υπαγωγή των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε αυτή τη διαδικασία διευθέτησης), έχει εξειδίκευση στη Διαμεσολάβηση, καθώς στελέχη μας είναι διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαθέτουμε την αναγκαία υποδομή για την επιτυχή διεκπεραίωση της Διαμεσολάβησης. Επίσης, έχοντας τη σχετική γνώση, μπορούμε να βοηθήσουμε στην εξεύρεση μίας επωφελούς και βιώσιμης λύσης της διαφοράς σας, ως νομικοί σας συμπαραστάτες, καθώς στη διαδικασία τα μέρη παρίστανται ενώπιον του διαμεσολαβητή υποχρεωτικά με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους.

Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας είναι: α) η Ταχύτητα, β) η Εκούσια υπαγωγή (Τα μέρη«...επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή»- άρθρο 4 εδ. β΄ Ν. 3898/2010), γ) η Αμεροληψία (ο διαμεσολαβητής είναι τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τους διαδίκους και συνεπώς είναι ουδέτερος/αμερόληπτος προς τη διένεξη και τα μέρη, ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους) και δ) η Εμπιστευτικότητα («Η διαδικασίαέχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί και συναντάται με καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του » - άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3898/2010). «Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν τοαπόρρητο της διαδικασίας» - άρθρο 10 Ν. 3898/2010).

Ο νόμος 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης (άρθρο 8). Ωστόσο, δεν αναιρείται ο ελαστικός και ευέλικτος χαρακτήρας, καθώς η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, γι' αυτό και μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες παραλλαγές της, ανάλογα με την φύση της υπόθεσης και τα συμμετέχοντα σε αυτή μέρη.

Η συνήθης διαδικασία της διαμεσολάβησης ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Στη συνέχεια, ακολουθούν κατ' ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους και μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους. Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολάβησης (άρθρο 9 του νόμου 3898/2010), το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, μπορεί δε να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, αν κάποιο από τα μέρη το ζητήσει, ώστε να αποτελεί και εκτελεστό τίτλο.