Διοικητικές Διαφορές

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Στο πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσεται με το κράτος, ο πολίτης συχνά χρειάζεται εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο, είτε για την παροχή έννομης προστασίας. Το γραφείο μας σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στις διαφορές σας με τη διοίκηση και επίσης αναλαμβάνει:

  • Διοικητικές προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.

  • Ενστάσεις (ενδικοφανείς προσφυγές) ενώπιον διοικητικών επιτροπών και δικαστηρίων.

  • Φορολογικές διαφορές.

  • Τελωνειακές διαφορές.

  • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και ΟΤΑ.

  • Ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης.

  • Διαφορές από δημόσιους διαγωνισμούς.