Εμπορικό Δίκαιο

 Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε όλα τα θέματα που άπτονται του εμπορικού δικαίου. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα:

Τη σύσταση, λύση ή τροποποίηση πάσης φύσεως εταιρειών, προσωπικών και κεφαλαιουχικών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.).

Τη σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), Αστικών Κερδοσκοπικών ή Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (Α.Μ.Κ.Ε.), σωματείων, συλλόγων.
  • Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων, διαδικασία εκκαθάρισης εταιρειών.
  • Πτωχεύσεις εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, εκδίκαση αμφισβητήσεων.
  • Την είσπραξη απαιτήσεων και πάσης φύσεως διαφορές σχετικά με αξιόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα.
  • Συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών, ζητήματα σχετικά με νόμιμους και καταχρηστικούς όρους συμβάσεων.

  Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων εταιρειών, κήρυξη άκυρων Γενικών Συνελεύσεων κ.λπ.