Εργατικό Δίκαιο

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Το εργατικό δίκαιο, τα τελευταία χρόνια, υπόκειται σε συνεχείς νομοθετικές μεταβολές.

  • Σας παρέχουμε νομικές συμβουλές και ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις σε μισθολογικά θέματα, θέματα αδειών και επιδομάτων, πρόσληψης και απόλυσης, αναγγελίας και καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Επίσης, αναλαμβάνουμε:

  • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου για τη διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, αξιώσεων αποζημίωσης, μισθών υπερημερίας, απαιτήσεων από εργατικό ατύχημα.

  • Κατάρτιση και ερμηνεία συμβάσεων εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών και προσυμφώνων, προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών για την πλήρωση θέσεων εργασίας και διορισμού.

  • Προστασία δικαιωμάτων σχετικά με τη συνδικαλιστική δράση και ελευθερία, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το δικαίωμα απεργίας και επίσχεσης εργασίας, την ίδρυση και την διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων.

  • Εκπροσώπηση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, εξωδικαστική και συμβιβαστική επίλυση εργατικών διαφορών, διαμεσολάβηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.