ΑΡΘΡΑ

Διεκδικήσεις Συνταξιούχων

Της Φαίης Τζώρα Μωράκη                      Δεκέμβριος 2019

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 4387/2016 ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Της Φαίης Τζώρα Μωράκη                       Δεκέμβριος 2019

Πρότυπη δίκη για τις συνταξιοδοτικές διεκδικήσεις

Οι αποφάσεις της ΟλΕΛΣΥΝ για την πενταετή παραγραφή

Οι αποφάσεις της ΟλΣτΕ για το <<Νόμο Κατρούγκαλου>>
Απόφαση ΕΛΣΥΝ 930/2019 σχετικά με την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ και την παρακράτηση ΕΑΣ
Διεκδικήσεις περικοπών στα Μετοχικά Ταμεία

Διεκδικήσεις περικοπών μετά την ισχύ <<Νόμου Κατρούγκαλου>>

Αγωγές ΟλΣΤΕ 1307-1316-2019 για τα δώρα

Της Φαίης Τζώρα Μωράκη                                                                 Ιούλιος 2019

 Προστασία προσωπικών δεδομένων(Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/79) Της Φαίης Τζώρα Μωράκη                                Δεκέμβριος 2017

Η πρόσφατη υπ΄αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την συνταγματικότητα της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ).

              Της Φαίης Τζώρα Μωράκη                                                 Μάρτιος 2017

Τρόποι ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων "Κόκκινα δάνεια".


                  Της Φαίης Τζώρα Μωράκη                                       Μάρτιος 2016

Η πρόσφατη νομολογία του Σ.τ.Ε. για την συνταγματικότητα των συνταξιοδοτικών περικοπών.

                                Της Φαίης Τζώρα Μωράκη                        Δεκέμβριος 2015

ΠΡΟΣ:

Ε.Φ.Κ.Α. - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Του _____________________ του ________________, Στρατιωτικού Συνταξιούχου με Α.Μ. ______________, Α.Μ.Κ.Α. ________________ και Α.Φ.Μ. ____________ της Δ.Ο.Υ. ______________, κατοίκου _________ (οδός ______, αριθ. _), τηλέφωνο: _____________.

ΘΕΜΑ:

Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

************

Είμαι στρατιωτικός συνταξιούχος και λαμβάνω σύνταξη του Δημοσίου, ως απόστρατος, από το έτος ____, Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, με το συνταξιοδοτικό βαθμό του ____________. Με την υπ' αριθμ. ______/____ Συνταξιοδοτική Πράξη της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων (Δ/νση 44η, Τμ. Α) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κανονίστηκε η μηνιαία σύνταξή μου, από __.__.____ πληρωτέα από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων.

Με το άρθρο 11 του Ν. 3865/2010, επιβλήθηκε από 01-08-2010, επί των βασικών ακαθαρίστων μηνιαίων συντάξεων, Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που αποδίδεται στο ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, άρ. 149 Ν. 3655/2008), με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η παρακράτηση ΕΑΣ προβλέφθηκε κλιμακωτά, σε ποσοστό 3% έως 10% επί των συντάξεων άνω των 1.400,01 Ευρώ. Με το άρθρο 44 παρ. 10 του Ν. 3986/2011, αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω τα ποσοστά κρατήσεων ΕΑΣ, ενώ με την παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου, επιβλήθηκε επιπλέον εισφορά ΕΑΣ, για συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας (εξαιρούνται όσοι αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας). Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση ΕΑΣ. Ομοίως, στις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 2 του Ν. 4002/2011, προβλέπονται οι ίδιες ακριβώς αναπροσαρμογές στα ποσοστά κράτησης ΕΑΣ, και επιβολή επιπλέον εισφοράς ΕΑΣ, όπως θεσπίστηκαν με τις παρ. 10 και 11 άρθρου 44 Ν. 3986/2011 και με την ίδια έναρξη ισχύος (01-08-2011).

Στις 25-05-2015 με την υπ' αριθ. 244/2017 απόφασή της, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (που δημοσιεύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2017) έκρινε τις διατάξεις των άρθρων 38 Ν. 3863/2010, 11 Ν. 3865/2010, καθ' ο μέρος επιβλήθηκε με αυτές ΕΑΣ στις συντάξεις του Δημοσίου και τις ρυθμίσεις των άρθρων 44 παρ. 10 Ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 Ν. 4002/2011, καθ' ο μέρος αυξήθηκε με αυτές το ύψος της επίμαχης εισφοράς για τους συνταξιούχους του Δημοσίου αντίθετες προς τις ρυθμίσεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα, τυπικά και ουσιαστικά, σε όλο το αιτητικό της.

Να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση διακοπή από τη μηνιαία σύνταξή μου της παρακράτησης της Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και της επιπλέον εισφοράς (άρθ. 11 Ν. 3865/2010, όπως ισχύει και άρθ. 2 παρ. 14 Ν. 4002/2011) από 08-02-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Να μου επιστρέψετε αναδρομικά, με το νόμιμο τόκο, όλα τα παρακρατηθέντα ποσά υπέρ ΕΑΣ, από την ημερομηνία εφαρμογής των ανωτέρω νόμων, άλλως από την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεώς μου, καθώς οι επίμαχες διατάξεις ερείδονται στην παράβαση του Συντάγματος.

Αθήνα, __.__.2017

Ο αιτών

Ώδινεν όρος και έτεκεν μύν.

Της Φαίης Τζώρα Μωράκη

Μάρτιος 2015

Μία ενδιαφέρουσα για τους στρατιωτικούς απόφαση του Σ.τ.Ε.

Της Φαίης Τζώρα Μωράκη

Ιούνιος 2014

Συζήτηση έφεσης ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Της Φαίης Τζώρα Μωράκη

Μάρτιος 2014

Αιτήσεις θεραπείας      

Της Φαίης Τζώρα Μωράκη                                                                    Ιούνιος 2013                                               

Η αβάσταχτη ελαφρότητα των φόρων

                          Της Φαίης Τζώρα Μωράκη                                 Σεπτέμβριος 2012