Πτωχευτικό Δίκαιο

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Το γραφείο μας, με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κλάδο δικαίου, ενδεικτικά αναλαμβάνει:

  • Πτωχεύσεις εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, εκδίκαση αμφισβητήσεων.

  • Την είσπραξη απαιτήσεων και πάσης φύσεως διαφορές σχετικά με αξιόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα.

  • Μεταβιβάσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.